نویسنده = ریحانه کمال پور
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی داده های نامتعادل با ترکیب منحنی اصلی و smote بهبود یافته درجه پشتیبان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 42-54

ریحانه کمال پور؛ عادل قاضی خانی