فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (ITED) - مقالات آماده انتشار