زمان بندی تطبیقی در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر مدل Potts

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

پیشرفت های اخیر در تکنولوژی شبکه های حسگر بی سیم، سبب گسترش استفاده از این تکنولوژی در حوزه های مختلف شده است. به دلیل اهمیت فراوان این شبکه ها، تا کنون تلاش ها و تحقیقات بسیاری در جهت رفع چالش های آن انجام شده است. در این مقاله سعی شده است که برای مقابله با یکی از مهمترین چالش های این شبکه ها، یعنی محدودیت در منابع انرژی از یک الگوریتم زمان بندی تطبیقی استفاده شود. طبق این الگوریتم شبکه حسگر را یک گراف وزن دار در نظر گرفته که هر گره آن یک میدان تصادفی مارکوف است و هر گره دارای سه وضعیت فعال، غیرفعال و استندبای می باشد. در واقع شبکه با مدلی به نام مدل Potts نگاشت می شود که هر گره در هر بازه زمانی، با توجه به وضعیت خود و همسایگان و تاثیر محیط، یکی از سه وضعیت را برای خود در نظر گرفته و فعالیت خود را به طریقی با محیط تطبیق می دهد، که کمترین مقدار انرژی را مصرف کند. در مقایسه این الگوریتم و الگوریتم مشابه آن (با دو وضعیت) مشاهده می شود که در شرایط یکسان، مدل Potts نتایج بهتر و طول عمر بیشتری را برای شبکه حاصل می کند.

کلیدواژه‌ها