رویکرد فازی بر بهبود کارایی مدل سازی فرآیند کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

در سالهای اخیر، با وجود تغییرات زیادی که در انواع تکنیکها و متدلوژیهای مهندسی نرم افزار شدده اسدت، امدا در زمینده
مهندسی نرم افزار هیچ برنامه کاربردی خاصی برای تحلیل این نیازمندیها به خصوص در شهرداریها وجدود نددارد . بندابراین
سطح رضایت کاربران همچنان پایین است. یکی از نقاط قابل بهبود در این زمینه، میتواند فرآیند مهندسی نیازمندی ها باشد، که
ویژگی های آن را میتوان با توجه به مفهوم Domain Expert در هر سازمان یافت. BPMN یک نمادگذاری اسدتاندارد در زبدان
های مدل سازی است، که برای طراحی فرآیندهای کسب و کار در سازمانهای بزرگ در سراسر جهان به کار میرود. این ندوع
نمادگذاری میتواند باعث تنوع کاربرد آن در تمام زمینههای کسب و کار گردد. با این وجود تمامی کارشناسان غیر فندی (non-technical domain expert) ، به علت تعداد آیتم ها و پیچیدگی آن در ایدن ندوع نمادگدذاری بدرای طراحدی فرآینددها، دچدار
مشکلاتی شده اند. امروزه دنبال مدلهایی آسانتر و قابل فهم تر، با نشان گذاری کمتر و کارایی بالاتر هستند. یکی از این مدلها
MUSIM BPMN میباشد که به افراد غیرفنی در سازمانها کمک میکند تا بهتر بتوانند نیازهای خود را مدل و با کمک شرکت-
های نرم افزاری تبدیل به نرم افزارهای کاربردی کنند. همچنین ما با استفاده از یک سیستم استنتاج فازی (FIS) برای بهبود ایدن
مدل برای کاربرانش استفاده کردیم.

کلیدواژه‌ها