طراحی و اتصال عناصر یک سیستم سنسوری دو تشدیدگر موج سطحی برای کار در دمای بالا با استفاده از موجبر هم صفحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد مشهد، گروه برق، مشهد، ایران

2 دانشگاه پوترا مالزیا، گروه برق، مالزی، کوالالامپور

چکیده

روش‌های اندازه‌گیری بی سیم با استفاده از سیستم‌هایی که نیاز به باتری نداشته باشند، در محیط‌های پر خطر دارای جذابیت بسیاری است. در این مقاله روش طراحی یک سیستم سنسوری با دو تشدیدگر موج سطحی در دمای بالا بررسی شده است. روش طراحی القاگر مارپیچی و خازن اینتردیجیت که در مدار تطبیق امپدانس این سیستم به کار می‌روند، برای کاربردهای دمای بالا معرفی شده است. نحوة اتصال این عناصر در سطح دوم با استفاده از موجبر هم صفحه مورد بررسی قرار گرفته است. پیاده‌سازی این سیستم با استفاده از روش فیلم ضخیم انجام شده و در نهایت نتایج اندازه‌گیری آن تا دمای 410C ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Worsch, P.M., P.W. Krempl, and W. Wallnofer, GaPO4 “Crystal for Sensor Applications in Sensors”, 2002. Proceedings of IEEE 2002. p 589-593. 2. Reindl, P.D.L., “Wireless Passive SAW Identification Marks and Sensors”, in 2nd Int. Symp. Acoustic Wave Devices for Future Mobile Communication Systems 2004. p. 15. 3. Schiopu, P., et al. Comparative study of GaPO4, langasite, and LiNbO3 “properties with application in Surface Acoustic Waves microdevices”. in 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology. 2009 4. Fachberger, R., et al., Applicability of LiNbO3, langasite and GaPO 4“in high temperature SAW sensors operating at radio frequencies”. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 2004.51(11): p.1431-1427. 5. Aubert, T., O. Elmazria, and M.B. Assouar. “Wireless and batteryless surface acoustic wave sensors for high temperature environments”. in 9th International Conference on Electronic Measurement & Instruments. 2009. 6. Beaucage, T.R., “High temperature LGT expansion measurements through multiple techniques”, in Electrical and Computer Engineering 2007, B.S. University of Maine: United States. 7. Le Traon, O., et al., LGS and GaPO4 “piezoelectric crystals: New results. Solid State Sciences”, 2010. 12(3): p. 324-318. 8. Krispel, F., et al. “Properties and applications of singly rotated GaPO4 resonators”. in Proceedings of the IEEE International Frequency Control Symposium and PDA Exhibition Jointly with the 17th European Frequency and Time Forum. 2003. 9. Krempl, P., G. Schleinzer, and W. Wallno¨fer, Gallium phosphate, GaPO40 “a new piezoelectric crystal material for high-temperature sensorics”. Sensors and Actuators A: Physical, 1997. 61(3-1): p.: 363-361. 10. Mrosk, J.W., et al., Materials Issues of SAW Sensors for High-Temperature Applications. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2001. 48(2). 11. Hamidon, M.N., et al., “Fabrication of high temperature surface acoustic wave devices for sensor applications”. Sensors and Actuators A: Physical, 2005. 124-123: [. 407-403. 12. Binhack, M., et al. “A combination of SAW-resonators and conventional sensing elements for wireless passive remote sensing. in Ultrasonics Symposium, IEEE. 2000. 13. Binhack, M., et al. “Modeling of double SAW resonator remote sensor”. in IEEE Symposium on Ultrasonics. 2003. 14. Qiuyun, F., et al. “Progress of matching network for passive remote hybrid sensor based on SAW resonator”. in IEEE Ultrasonics Symposium. 2008. 15. Stojanovic, G., L.Z. Ivanov, and M. Damnjanovic, “Novel efficient methods for inductance calculation of meander inductor”. COMPEL, 2006. 25(4): p. 928-916. 16. Ruehli, A.E., “Inductance calculations in a complex integrated circuit environment”. IBM J. Res. Develop., 1972: p. 470(481). 17. Acuna, J.E., J.L. Rodriguez, and F. Obelleiro, “Design of Meander Line Inductors on Printed Circuit Boards”. Int. J. RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2001. 11: p. 219-230. 18. Sarraf, M.J., et al., “Interfacing SAW Resonators for Wireless High Temperature Applications. Sensors & Transducers Journal”, 2011. 130(7): p. 22-11. 19. Greenhouse, H., “Design of Planar Rectangular Microelectronic Inductors”. IEEE Transactions on Parts, Hybrids, and Packaging, 1974. 10(2): p. 109-101. 20. Ajayan, K.R. and K.J.Vinoy, “Planar Inter Digital Capacitors on Printed Circuit Board”. 21. Bahl, I., “Lumped Elements for RF and Microwave Circuits”. 2003. 22. Yildiz, C. and M. Turkmen, New and very simple CAD models for coplanar waveguide synthesis. Microwave and Optical Technology Letters, 2004. 41(1): p.53-49. 23. Gupta, K.C., Microstrip lines and slotlines 1996, Boston: Artech House, Inc. 24. GIRD-CT- 00541-2001, WIRGON Progress report, 2004.