انتخاب ویژگی پایدار و دسته بندی براساس ساختار سلسله مراتبی مبتنی بر چند گونه سازی ازدحام ذرات آشوبی برای داده های ژنتیکی

نویسندگان

1 1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه نرم افزار، مشهد، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه هوش مصنوعی، مشهد، ایران

چکیده

هرگونه افزایش و تکثیر غیرطبیعی سلولی را تومور گویند. سرطان زمانی اتفاق می افتد که رشد کنترل نشده ای بر روی سلولهای
غیرطبیعی در یکی از اعضای بدن به وجود آید. تومورها به دو دستۀ خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند. با توجه به رشد روزافزون
داده های پیرامون بشر، به کارگیری ابزارهایی برای تحلیل این نوع داده ها و دست یابی به دانش نهفته آنها کاری الزامی است . به این
دلیل که بشر دیدگاه ذاتی و بصری غیرقابل درکی درباره مسائل با ابعاد بالا و سایز بزرگ پایگاه داده ها دارد، از این رو استفاده از
روش های هوشمندانه تأثیر به سزایی در شناخت و درک بهتر بر روی داده های با ابعاد بالا م ی گذارد . در این مقاله ابتدا با ادغام
روش های رتبه بندی، زیرمجموعه ای از ویژگیهای پایدار و متمایزکننده انتخاب می گردد و در گام بعدی ب ه کمک یک سیستم
فازی به شناسایی و دسته بندی داده های بیولوژیکی از لحاظ خوش خ یم و بد خیم بودن آنها م ی پرداز یم.

کلیدواژه‌ها