طراحی روشی به منظور حذف کاف از دستگاه پلی گراف در آزمون دروغ سنجی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

در دروغ سنجی متداول، برای اندازه گیری تغییرات نسبی فشارخون از یک کاف استفاده می گردد. در این مطالعه هدف ارائه
روشی برای حذف کاف است؛ به گونه ای که اطلاعات فشارخون سرخرگی به نحو مناسب دیگری به دست آید. برای این منظور
بر اساس ارتباط حجم خون شریانی و فشار خون، مدلی برای تخمین سیگنال تغییرات فشار خون ارائه می شود . مدلسازی با یک
شبکه عصبی پرسپترون چندلایه انجام شده است. خروجی مدل ارائه شده با سیگنال تغییرات فشارخون، در 3 سطح سیگنال، ویژگی
و طبقه بندی بررسی شده و با ارائۀ معیارهای ارزیابی مناسب، اعتبار مدل مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج ارزیابی مدل نشان داد
4 می تواند سیگنال تغییرات فشار خون را تخمین بزند. همچنین / 9 وتوان نسبی خطای % 4 / که مدل ارائه شده با مقدار خطای نسبی % 8
با به کارگیری سیگنال تخمینی تغییرات فشار خون، 80 % صحت تشخیص دروغ به دست آمد که برابر با نتایج حاصل از کاف است
و قابل قیاس با کارهای مشابه میباشد. بنابراین مطالعه حاضر با تخمین تغییرات فشار خون بر اساس حجم خون شریانی ب ه درصد
صحت قابل مقایسه ای دست یافته است و می تواند بدون استفاده از کاف فشار خون به عنوان روش مناسبی برای سیستم های پلی -
گرافی دروغ سنجی پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها