بررسی عملکرد مدولاسیون ترکیبی طیف گسترده چندحامل (MC-CDMA) در مخابرات فیبر نوری در حضور AWGN و پاشیدگی فیبر

نویسندگان

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رشد استفاده از اینترنت، از نظر تعداد کاربران و تعداد ساعاتی که صرف استفاده از آن می شود، باعث افزایش تقاضای پهنای باند گردیده و همین عامل مهمترین دلیل برای ضرورت حرکت به سمت شبکه های مخابراتی فیبر نوری و استفاده از مدولاسیون های با بهره عرض باند بالا است. در این مقاله ابتدا  عملکرد هر کدام از مدولاسیون های CDMA، OFDMبه تنهایی مورد بررسی و شبیه سازی قرار می گیرند.سپس به منظور افزایش بهره عرض باند این دو مدولاسیون ترکیب شده و عملکرد آن در حضور AWGN، تضعیف و پاشیدگی فیبر مورد بررسی و شبیه سازی قرار می گیرند.در این مقاله از کدهای OOCبرای تخصیص کد به کاربران استفاده شده و گیرنده یک آشکارساز PIN است. نتایج شبیه سازی در شرایط مختلف با هم مقایسه شده و ارجحیت ترکیب این دو مدولاسیون بر سایر روش ها از نظر بهره عرض باند نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها