مدلسازی الکتریکی سیستم گردش خون در پلی گرافی به منظور ارزیابی تغییرات فشارخون در شریان رادیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

هدف در این مقاله مدلسازی سیستم قلبی عروقی با در نظر گرفتن کاف فشار خون به منظور بررسی ارتباط تغییرات فشار و حجم خون در شریانهای دست است. مدل سازی بخش های مورد نیاز از سیستم گردش خون با در نظر گرفتن کاف با استفاده از المان های الکتریکی انجام گرفت. این کار در شرایط طبیعی و هم با فعال شدن سیستم عصبی انجام شد. هر شریان  بر اساس خواص مکانیکی اش با معادل الکتریکی آن مدلسازی شد. بطن ها و دیچه های قلبی نیز با منابع ac و دیودها مدل سازی شدند. خروجی مدل شامل نمودارهای فشار و حجم در شریان ها و مویرگ ها است. که عملکرد سیستم قلبی و عروقی را در شرایط عادی و شرایط ایجاد استرس نشان می‎دهد. نتایج نشان می دهند که فشار در بطن چپ و ورودی آئورت بین دو مقدار 80 تا 120 میلیمتر جیوه است. همچنین در شرایط طبیعی نمودار تغییرات فشار و حجم در مویرگ ها و شریان ها متناسب هستند. با فعال شدن سیستم عصبی شرایط ایجاد استرس، قدرت انقباضی قلب افزایش می یابد. همچنین تغییرات حجم و فشار مویرگی متناسب نبوده، اما فشار شریانی و حجم شریانی متناسب با یکدیگر تغییر داشته اند و از یک رابطه ی خطی تبعیت می کنند. نتایج این مدل سازی زمینه ای برای حذف کاف در دستگاه پلی گراف است و می توان آن را برای به دست آوردن اطلاعات حاصل از کاف از طریق حجم سنجی شریانی در سیستم های دروغ سنجی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها