طراحی و ساخت دستگاهی برای اندازه گیری سفتی فعال مفصل مچ دست انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد مشهد، گروه مکانیک و مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی، مشهد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد مشهد، گروه مکانیک، مشهد، ایران

چکیده

مفصل مچ دست، یکی از مفاصل پیچیدة بدن انسان است که نقش مهمی در اکثر فعالیتهای شغلی و روزمرة انسان دارد و تحت
تأثیر تنشهای مکانیکی قرار گرفته است و در معرض آسیبهای گوناگون می باشد. عوارض و ناراحتیهای این مجموعه ، طیف قابل
ملاحظه ای از افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. اندازه گیری سفتی فعال مفصل مچ در طی حرکت رهایی سریع بعد از اعمال
ماکزیمم گشتاور ارادی، گامی در جهت کمی کردن سفتی فعال و سفتی الاستیک جزء سری و تعیین سهم بافتهای تشکیل دهنده و
در نهایت، کمک به تشخیص صحیح بیماری و ناراحتیهای مفصل مچ که ناشی از فعالیتهای شغلی است، می باشد. پژوهشهای انجام
شده دستگاهی طراحی و ساخته شد که توسط آن انجام آزمایش حرکت رهایی سریع به منظور سنجش سفتی فعال مفصل مچ از
طریق اندازه گیری میزان ماکزیمم گشتاور ارادی 1 ، موقعیت زاویه ای و شتاب زاویه، ممکن گردید.
تست تکرار پذیری دستگاه بر اساس آزمونهای آماری انجام گردید که نشان دهندة قابلیت اطمینان و کارایی بالای دستگاه در
مقایسه با نمونه های قبلی بود.

کلیدواژه‌ها