روش استخراج مرز مردمک مبتنی بر الگوریتم تکاملی ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی خاتم النبیاء، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جراحی افتادگی یکی از شایع ترین روش های جراحی زیبایی است که با برداشتن پوست اضافی و اصلاح موقعیت پلک باعث
بهبود قابل توجهی در ظاهر فرد می شود. بنابراین تعیین دقیق پارامترهای ناحیۀ چشم، تأثیر زیادی در نتیجه جراحی خواهد داشت .
لذا به منظور یافتن پارامترهای ناحیۀ پلک، استخراج مرز مردمک ضروری خواهد بود. در این تحقیق برای استخراج مرز مردمک از
یک روش مبتنی بر الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده می شود که هدف اصلی آن یافتن ناحیه مردمک چشم با کمترین مقدار سطوح
خاکستری و آنتروپی و نیز بیشترین مقدار اختلاف سطوح خاکستری ناحیۀ مردمک با نواحی مجاور است. نتایج حاصل از استخراج
مرز مردمک و پارامترهای ارزیابی محاسبه شده برای روش ارائه شده با چند مقاله دیگر مورد مقایسه قرار می گیرد. میانگین دقت و
95 می باشد. / 99 و 17 / حساسیت روش ارائه شده برای دو بانک تصویر معروف مورد استفاده، به ترتیب برابر با 80

کلیدواژه‌ها