سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر آنتولوژی و زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه کامپیوتر، مشهد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

چکیده

افزایش حجم اطلاعات در وب، انگیزة اصلی ایجاد سیستمهای پیشنهاددهنده است. چنین سیستمهایی کاربران را درحالی که با
فضای اطلاعاتی بزرگی در ارتباط هستند پشتیبانی کرده و آنها را به سمت اطلاعات مورد نیازشان هدایت می کند . سیستم های
پیشنهاد دهنده با مشکلاتی از قبیل کاربر جدید و پراکندگی دادهها مواجه هستند . همچنین این سیستم ها کمتر به دانش حوز ة
معرفی میشود که علاوه بر در OntoTimes کاربردی و آنتولوژی سایت توجه میکنند. در این مقاله سیستم پیشنهاد دهندهای به نام
نظرگرفتن روابط معنایی برچسبهای منتسب شده توسط کاربران با آنتولوژی سایت، علایق زمانی کاربران را نیز در ارائه
به دلیل توجه به فاکتور OntoTimes پیشنهادات در نظر میگیرد. ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد که سیستم پیشنهاد دهنده
زمان، نسبت به سیستمی که فقط مبتنی بر آنتولوژی است به دقت بهتری، به مقدار 47 % در مقابل 37 % رسیده است.

کلیدواژه‌ها