تحلیل بهینه اجتماعی در بازی‌های بیزی با سه بازیکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در سالیان گذشته شاهدرشدقابلتوجهتحقیقات درزمینهکاربردهاینظریه بازی­ها در علوم مختلف و توسعه انواع مدل‌های بازی بوده ایم. بازی‌ها بر حسب تعداد شرکت کنندگان در هر بازی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. به تازگی، ­موضوع بازی‌ها با اطلاعات ناقص تبدیل به یکی از موضوعات جذاب در حوزه نظریه بازی‌ها شده است. در این نوع از بازی‌ها تعدادی از بازیکنان از منفعت و یا سود بازیکنان دیگر اطلاع دقیقی ندارند و با اطلاعات خود سعی در حل بازی دارند. بهینه اجتماعی یک بهبود از بهینه پارتو می‌باشد که مجموع سود همه بازیکنان مقدار بیشینه خود را داراست. در مطالعات قبلی، محاسبه بهینه اجتماعی برای بازی‌های بیزی برای دو بازیکنارائه شده است. در این مقاله، این مفهوم برای سه بازیکن توسعه داده است. بازی ارائه و تحلیل شده و بهینه اجتماعی برحسب استراتژی‌های مختلط بازی تحلیل و با بازی­های با دو بازیکن مقایسه شده‌است.

کلیدواژه‌ها