اختصاص کارآمد ماشینهای مجازی به ماشینهای فیزیکی با استفاده از روش فاصله اطمینان با هدف کاهش انرژی در محیط ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

کاربرد محاسبات ابری جهت انجام پردازشهای عظیم در طول چندین سال اخیر بسیار گسترده شده است. یکی از مشکلاتی که
در محیط ابری بایستی به آن توجه نمود مسئله برقراری کیفیت سرویس با در نظر گرفتن حداقل توان مصرفی در ابرهاست. در
این مقاله، تخصیص مناسب ماشینهای مجازی به ماشینهای فیزیکی با توجه به حجم بار کاری با فرمول فاصله اطمینان مورد
ارزیابی قرار گرفته است. فرمول فاصله اطمینان روشی آماری است که به جای یک مقدار میانگین دارای بازهای از اعداد است و
به این طریق اعداد را به سه دسته با ارزشهای کم، متوسط و زیاد دستهبندی میکند. با توجه به نتایج شبیهسازی در این مقاله
سعی کردهایم نه تنها تخصیص مناسب جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش تعداد مهاجرتها را برآورده سازیم، بلکه از کیفیت
خدمات نیز برای به حداقل رساندن نقض توافقنامه سطح خدمات اطمینان حاصل کنیم.

کلیدواژه‌ها