استفاده از منطق فازی برای تشخیص ارقام فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تشخیص کاراکتر توسط کامپیوترها، یکی از چالش برانگیزترین حوزهها در الگوشناسی است. تحقیقات نشان میدهند این حوزهها با
تشخیص آنلاین که در آن کاربر نیاز به استفاده از یک خودکار الکترونیک برای نوشتن بر روی صفحه الکترونیکی شبیه به کاغذ دارد و
همچنین با تشخیص کاراکتر آفلاین سروکار دارند. در این مقاله به ارائه روشی برای شناسایی و دستهبندی ارقام دستنویس فارسی
همسایه فازی لحاظ شدهاند. این روش بهصورت شبیه سازی کامپیوتری K میپردازیم که در آن عملیات تفکیک و دستهبندی به تعداد
با استفاده از کد متلب در سه بخش اصلی پیاده سازی شده است: بخش اول پیشپردازش تصاویر مجموعه میباشد، بخش دوم استخراج
نزدیکترین همسایه فازی است. K ویژگیهایی که بتوان به کمک آن ارقام را از هم تفکیک کرد و بخش سوم طراحی کلاسبند به تعداد
این روش مزایایی نسبت به نسخه غیرفازیاش دارا میباشد از جمله اینکه میزان اطمینان از دستهبندی یک نمونه را نشان میدهد، در
مورد نمونههایی که نسبت به آنها مردد است نظر نمیدهد و دارای درصد دستهبندی درست بالایی است.

کلیدواژه‌ها