رمزنگاری امن تصویر مبتنی بر جایگشت سطوح بیت و نگاشتهای آشوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

2 آموزشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

چکیده

امروزه اکثر ارتباطات بین افراد به صورت تصویری است، به طوری که حفاظت از اطلاعات تصویر، به منظور جلوگیری از دستیابیهای
غیر مجاز مورد نیاز است. این مقاله یک طرح نوین رمزنگاری تصویر مبتنی بر تجزیه سطح بیت و نگاشت آشوب را ارائه میدهد. در
ابتدا تصویر اصلی به سطوح بیتی مختلف گسسته میشود. سپس، سطوح بیتی فرد در یک گروه و سطوح بیتی زوج در گروه دیگر قرار
میگیرند. با استفاده از نگاشت آرنولد بر روی هر یک از گروهها، جایگشت صورت میگیرد. روش پیشنهادی موجب میشود که گروهی
از بیتها از یک سطح بیتی به سطح بیتی دیگر منتقل گردد. در نتیجه، توزیع بیت در هر سطح بیت بسیار یکنواخت خواهد بود و
اطلاعات آماری در هر سطح بیتی از تصویر اصلی تغییر مییابد. از این رو، مهاجم نمیتواند، هنگامیکه تصویر جایگشت شده را دریافت
کند، اطلاعات آماری تصویر اصلی را تجزیه و تحلیل نماید. از سیستم آشوب سه بعدی لجستیک جهت رمزنگاری بهره گرفتهایم. نتایج
آزمایشی نشان دهندهی امنیت بالای روش پیشنهادی در برابر حملات مختلف، مانند حملات آماری و از دست دادن دادهها است

کلیدواژه‌ها