ارائه مدل جدیدی مبتنی بر روش نقطه مورد کاربری بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه‌های نرم‌افزاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر، ایران، کرمان، بردسیر

چکیده

برآورد تلاش لازم برای پیشبرد یک پروژه نرم افزاری همواره یکی از دغدغه های اساسی مهندسین نرم افزار و مدیران پروژه بوده است. این موضوع در چند سال اخیر در کانون توجه محققین قرار گرفته و مدلهای تخمین متنوعی در این حوزه ابداع شده است که عمدتا متکی بر ابزارهای هوش مصنوعی می باشند. اما در این زمینه پروژه های نرم افزاری شی گرا با وجود محبوبیت بسیاری که دارند کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و  مدلهای بسیار محدودی برای این نوع پروژه ها در دسترس است. در این مقاله به  منظور تخمین میزان تلاش بطورخاص در پروژه های نرم افزاری شی گرا، مدلی مبتنی بر وزن دهی به عوامل تاثیرگذار با الهام از روش نقطه مورد کاربری ارائه شده است. مدل پیشنهادی به  منظور         بهینه  سازی و تغییر ساختار روش نقطه مورد کاربری از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده می کند. بمنظور افزایش کارایی، مدل پیشنهادی بر روی خودکار سازی فرایند وزن دهی به عوامل کلیدی، تغییر نقش اندازه پروژه، تنظیم تخمینهای موجود و انتخاب موثرترین ویژگیها تکیه می کند. در مدل پیشنهادی با سازماندهی یک روند جدید، روش نقطه مورد کاربری بهبود داده می شود و در واقع سفارشی می شود. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی از پروژه های واقعی استفاده شده است و نتایج بدست آمده توسط مدل پیشنهادی با سایر مدلهای رایج ارائه شده در این زمینه مقایسه شده است. نتایج مقایسه ها نشان دهنده برتری مدل پیشنهادی در اغلب معیارهای عملکردی است.

کلیدواژه‌ها