مدل‌سازی ارتباط پارامترهای موثر هواشناسی بر آلاینده‌های هوا با استفاده از مدل احتمالی مبتنی بر شبکه‌های باور بیزین (مطالعه موردی شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

کی از راهکارهای کنترل آلودگی هوا توسط مدیریت شهری، توانایی پیش بینی میزان آلاینده ها و شاخص کیفیت هوا برای روزهای آتی است تا با برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب، میزان این آلاینده ها کنترل شوند. این امر مستلزم شناخت عوامل موثر بر آلاینده های هوا و میزان تاثیر آنها برروی این آلاینده ها می باشد. از اینرو شناخت و مدل سازی ارتباط پارامترهای تاثیرگذار بر آلاینده های هوا برای پیش بینی آنها از اهمیت ویژه ای برخودار است. مطالعات و بررسی های اخیر نشان می دهدکه یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر آلودگی هوا، پارامترهای هواشناسی است که تاثیر و ارتباط خاص و معناداری برروی آلاینده ها و شاخص کیفیت هوا دارند. با توجه به ماهیت غیرخطی این پارامترها و آلاینده های هوا، برای یافتن روابط بین این متغیرها استفاده از روش های مدل سازی غیرخطی و غیرقطعی در حوزه ی محاسبات نرم می تواند نتایج بهتری را نسبت به روش های کلاسیک آماری بدنبال داشته باشد. در این مقاله می کوشیم تا با تمرکز برروی پارامترهای هواشناسی و با استفاده از مفاهیم تئوری بیز یک مدل ارتباطی از میزان تاثیر این پارامترها بر آلاینده ها و شاخص کیفیت هوا برای پیش بینی شاخص کیفیت هوا مدلسازی نمائیم.

کلیدواژه‌ها