تشخیص ضایعه‌ی سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بندی کننده‌ها‌ی ترکیبی بر اساس تصاویر سونوگرافی و الاستوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،ایران

3 گروه پزشکی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی، مشهد،ایران

چکیده

امروزه استفاده از تصاویر الاستوگرافی در کنار اولتراسوند بهترین روش تشخیص سرطان پستان برای بافت‌های متراکم خصوصا برای زنان کمتر از 35 سال است که در تشخیص مرز دقیق توده‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله تصاویر سونوگرافی و الاستوگرافی بیماران جمع‌آوری و به شناسایی توده‌های پستان پرداخته شد. الگوریتم ارائه شده شامل پیش‌پردازش، استخراج ویژگی و طبقه‌بندی می‌باشد. به منظور حذف نویز اسپکل، از دو مرحله پیش‌پردازش استفاده شده و پس از بخش‌بندی هر داده با کانال رنگی مناسب خود، ویژگی‌های آماری و ویژگی‌هایی بر اساس مورفولوژی نواحی مشکوک استخراج شده است. نتایج استخراج ویژگی نشان می‌دهد که الاستوگرافی به دلیل تفکیک از لحاظ کانال‌های رنگی ، به عنوان روش مناسب‌تر نسبت به اولتراسوند انتخاب شده است. مناسب‌ترین روش‌‌های ترکیبی پیشنهادی یعنی MLP-SCG، RBF-Kmeans و RBF-SOM به منظور طبقه‌بندی ویژگی‌ها استفاده شده است. طبقه‌بندی کننده‌ی ترکیبی MLP-SCG با متوسط صحت 94% و متوسط دقت 98% بهبود محسوس نسبت به روش‌های دیگر داشته است.

کلیدواژه‌ها