تشخیص ایمیل‌‌های هرزنامه با استفاده از ترکیب الگوریتم‌‌های کلونی مورچه و آدابوست

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

حمله‌های اینترنتی و گسترش فعالیت‌ هکر‌ها برای به سرقت بردن اطلاعات کاربران مختلف روزبه‌روز در حال افزایش است. تهدیدهای اینترنتی هوشمندتر شده‌اند،‌ اهدافشان متنوع‌تر و محدوده عملیاتی‌‌شان نیز گسترده‌تر شده است. اما بااین‌وجود، زمینه‌های اصلی فعالیت‌های آن‌ها تغییر چندانی نکرده است. بیشتر نفوذها از طریق سرویس‌‌های ایمیل انجام می‌‌گیرد. عمومیت و سادگی استفاده از ایمیل باعث شد تا مشکلاتی برای کاربران ایجاد گردد و مفهومی به نام ایمیل هرزنامه وارد دنیای فن‌‌آوری اطلاعات گردید. لذا باید نوع ایمیل‌‌ها ازنظر هرزنامه و غیر هرزنامه تشخیص داده شوند. در این مقاله، به‌منظور تشخیص ایمیل هرزنامه از مدل ترکیبی بهینه‌‌سازی کلونی مورچه و آدابوست استفاده‌شده است. در الگوریتم ترکیبی از الگوریتم بهینه‌‌سازی کلونی مورچه برای انتخاب ویژگی و از آدابوست برای طبقه‌‌بندی نمونه‌‌ها استفاده‌شده است. در الگوریتم آدابوست برمبنای اختصاص وزن به نمونه‌‌ها، نوع نمونه‌‌های ضعیف و قوی تشخیص داده می‌‌شوند. ارزیابی نتایج بر روی مجموعه داده Spambase با 4601 نمونه نشان داده که درصد صحت مدل پیشنهادی برابر 27/96 درصد است و در مقایسه با الگوریتم‌‌های بهینه‌‌سازی اجتماع ذرات، ژنتیک، بهینه‌‌سازی کلونی مورچه، شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه‌‌های عصبی شعاعی و درخت تصمیم C4.5 دقت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها