زمان‌بندی وظایف پویا با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده هذلولی در محیط‌های ‌پردازش موازی با منابع ناهمگن

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه مهندسی کامپیوتر، مشهد، ایران

چکیده

زمان‌بندی وظایف یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در دستیابی به کارایی بالا در محیط‌های چندپردازشی مانند دستگاه‌های توزیع‌شده و موازی است. زمان‌بندی یک مسئله Np < /em>-سخت است که معمولاً روش‌های اکتشافی و فرا اکتشافی برای حل آن به کار گرفته می‌شوند. هدف از زمان‌بندی وظایف، اختصاص وظایف به منابع آزاد است به‌گونه‌ای که حداکثر موازی‌سازی در حین پردازش محقق شود. اکثر روش‌های موجود در ادبیات مبتنی بر راهکارهای ایستا و تک‌هدفه هستند. در این مقاله ابتدا یک مدل ریاضی از مسئله زمان‌بندی وظایف ارائه می‌شود. سپس زمان‌بندی پویای وظایف روی دستگاه‌های چندپردازشی ناهمگن با معیارهای ارزیابی متعدد موردمطالعه قرار می‌گیرد. درنهایت یک روش مبتنی بر الگوریتم فرا اکتشافی تبرید شبیه‌سازی‌شده هذلولی برای مسئله زمان‌بندی وظایف پیشنهاد می‌شود. ارزیابی‌های محاسباتی روی معیارهایی مانند زمان پردازش کل، نرخ همگرایی و زمان اجرا نشان‌دهنده عملکرد بالای الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش‌های موجود در ادبیات برای مجموعه داده‌های یکسان است.   

کلیدواژه‌ها