جای‏گذاری بهینه ماشین‏های مجازی در مراکز داده ابری بر پایه ترکیب الگوریتم جمعیت سالپ چند جمعیتی گسسته و الگوریتم تپه‎نوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

کلیدواژه‌ها