تشخیص سرطان خون نوع لوسمی حاد ALL در تصاویر لام خون با استفاده از روش ترکیبی خوشه بندی فازی و شبکه عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

2 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

کلیدواژه‌ها