فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (JTED) - نمایه نویسندگان