فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (ITED) - ورود کاربران