دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
5. تشخیص ضایعه‌ی سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بندی کننده‌ها‌ی ترکیبی بر اساس تصاویر سونوگرافی و الاستوگرافی

صفحه 49-60

محمد مهدی خلیل زاده؛ نیلوفر ظریف؛ ماندانا سادات غفوریان؛ علی علمداران