دوره و شماره: دوره 7، بهار وتابستان 1393 - شماره پیاپی 71، بهار و تابستان 1393 
3. پارتیشن بندی زمانی گراف برای خوشه بندی در سیستم های برچسب دار

صفحه 35-48

علی اکبر اله داغی؛ مهرداد جلالی؛ سید جواد سید مهدوی چابک


5. سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر مشارکت و آنتولوژی

صفحه 65-80

نگین میثاقیان؛ مهرداد جلالی؛ سعید صنوبری