دوره و شماره: دوره 6، پائیز و زمستان 1392 - شماره پیاپی 62، بهار و تابستان 1393 
1. تولید اعداد شبه تصادفی مبتنی بر اتوماتای سلولی و مورچه های لانگتون

صفحه 1-14

سید مرتضی حسینی؛ حسین کریمی؛ مجید وفایی جهان


3. استفاده از خوشه بندی سلسله مراتبی برای بهبود پیشنهاد منابع مبتنی بر برچسب

صفحه 27-44

الهه ثابتنیا؛ مهرداد جلالی؛ سعید راحتی قوچانی


4. روش استخراج مرز مردمک مبتنی بر الگوریتم تکاملی ژنتیک

صفحه 45-56

علی موسوی؛ حمیدرضا پورضا؛ محمد اعتضاد رضوی


5. سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر آنتولوژی و زمان

صفحه 57-70

سعید صنوبری؛ نگین میثاقیان؛ مهرداد جلالی