دوره و شماره: دوره 8، بهار و تابستان 1394، بهار و تابستان 1394 
2. تحلیل آماری مقادیر حدی باد سالانه در خراسان بزرگ

صفحه 1-22

فرهاد خام چین مقدم؛ حجت رضایی پرند؛ محبوبه فرزندی