دوره و شماره: دوره 8، پائیز و زمستان 1394، پاییز و زمستان 1394 
1. ارائه روشی کارآمد و سریع جهت تشخیص سرریز برای مجموعه پیمانه {2^n-1 ,2^n,2^n+1}

صفحه 76-87

مرضیه سادات امیر شاکر می؛ مهدی حسین زاده؛ علی آستانه اصل


2. استخراج الگوهای VT از EGM بیماران قلبی به منظور هوشمند سازی ICD

صفحه 1-10

مریم حسینیان؛ سعید راحتی قوچانی؛ امیر فرجامی


4. کشف جوامع در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از کاوش الگوی تکرارشونده

صفحه 23-41

سید احمد موسوی؛ مهرداد جلالی؛ نگین میثاقیان