دوره و شماره: دوره 9، پائیز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395 
4. جستجو کارشناسان آگاه به متن با استفاده از سیستم استنتاج فازی در شبکه‌های پیشنهاد دهنده

صفحه 46-61

حمید طباطبایی؛ غزاله خداداد حسینی؛ انسیه مدیری دوم؛ محمد رضا محبی