دوره و شماره: دوره 9، بهار و تابستان 1395، بهار و تابستان 1395 
2. ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک های مفهومی پرتکرار از شبکه های اجتماعی

صفحه 9-30

محبوبه فریمانی؛ سامان پور سیاه؛ حمید طباطبایی؛ حسین سلامی


3. رویکرد فازی بر بهبود کارایی مدل سازی فرآیند کسب و کار

صفحه 31-44

فاطمه کاکائی؛ بی نظیر سادات کلالی؛ سید حمید طباطبائی؛ حمید رضا محبی