دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
4. کاهش بعد داده ها ضمن حفظ خوشه های داده

صفحه 40-49

محبوبه حقایقی پور؛ یحیی فرقانی؛ محمدحسین معطر


6. تحلیل بهینه اجتماعی در بازی‌های بیزی با سه بازیکن

صفحه 59-69

امیررضا مهدوی شهری؛ گلاره ویسی؛ محبوبه هوشمند