دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
6. مدیریت برنامه ریزی هوشمند آموزشی دانشگاه مبتنی بر روش دلفی

صفحه 76-86

مونا کاردهی مقدم؛ الهه فقیه نیا؛ مریم خیرآبادی