درباره نشریه

مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (فنی مهندسی سابق) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با هدف گسترش و تبادل علوم فنی و مهندسی در جامعه دانشگاهی کشور فعالیت خود را با انتشار اولین شماره در تابستان سال 1385 رسما آغاز کرد. این مجله در اواخر سال 1384 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و با شماره 124/4137 در وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به ثبت رسید و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران با کد شاپا "ISSN 1735-7985" رسمیت پیدا کرد. رتبه علمی پژوهشی این مجله در جلسه مرداد ماه 1388 کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت یک سال به تصویب رسیده است. لذا علاوه بر سه شماره اولیه شماره های بعدی هم در دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی محسوب می شود.

 

معرفی مجله فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی

  مدیر مسئول

دکتر مهرداد جلالی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) 

   سردبیر

دکتر مجبد وفایی جهان (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ) 

  مدیر داخلی

دکتر محبوبه هوشمند ( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد )