فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (JTED) - اهداف و چشم انداز