فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (ITED) - اهداف و چشم انداز