اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرداد جلالی

کامپیوتر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد

dr_mehrdadjalaliyahoo.com

سردبیر

دکتر مجید وفائی جهان

کامپیوتر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد

vafaeijahanmshdiau.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محبوبه هوشمند

کامپیوتر استادیار

mahboobehhoushmandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید راحتی قوچانی

برق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد

rahatimshdiau.ac.ir

دکتر محمد علی خلیل زاده

برق دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

itedjournalmshdiau.ac.ir

دکتر مهرداد جلالی

کامپیوتر استادیار،دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

dr_jalalimshdiau.ac.ir

دکتر مجید وفایی جهان

کامپیوتر دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد

vafaeijahanmshdiau.ac.ir

دکتر محمود نقیب زاده

کامپیوتر استاد دانشگاه فردوسی مشهد

itedjournalgmail.com

دکتر محمد مولوی

برق استاد دانشگاه فردوسی مشهد

molavimshdiau.ac.ir

دکترخلیل مافی نژاد

برق استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mafinezhadferdowsi.um.ac.ir

دکتر رضا قاضی

فیزیک استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ghaziferdowsi.ac.ir