فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (JTED) - واژه نامه اختصاصی