فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (ITED) - واژه نامه اختصاصی