فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (JTED) - فرایند پذیرش مقالات